ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ СТРАТЕГИЯИ МУҚОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛҲОИ 2013 - 2020

ФАРМОНИПРЕЗИДЕНТИҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН

ДАРБОРАИСТРАТЕГИЯИМУҚОВИМАТБАКОРРУПСИЯДАРҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОНБАРОИСОЛҲОИ 2013 - 2020

http://www.zoofirma.ru/